Livsstil og leverkreft.

Utviklingen av en rekke kreftsykdommer henger sammen med vår livsstil.  Våre levevaner, kosthold, fysisk aktivitet og røyking innvirker både på om vi får kreft, når vi får kreft og hvor alvorlig kreftsykdommen er.

Vi regner med at om lag 75 % av alle krefttilfelle hos folk under 75 år kunne vært forhindret ved et fornuftig levesett. Det er derfor viktig å vite hva som kan fremkalle en kreftsykdom, og hva i vårt kosthold  og levesett som kan beskytte mot slike sykdommer.

World Cancer Research Fund (WCRF) er en internasjonal organisasjon som på et ikke-kommersielt grunnlag samarbeider med frivillige kreftorganisasjoner i hele verden. WCRF lager oversikter over de siste og mest autorative vitenskapelige undersøkelser om forebygging og overlevelse av kreft. De ser spesielt på hva kosthold, kroppsvekt og fysisk aktivitet betyr.

WCRF gir med noen års mellomrom oppdaterte rapporter over kunnskapsutviklingen i feltet. De er basert på de beste forskningsrapporter, som blir vurdert av meget anerkjente forskere. Den siste store rapporten kom i 2007 (1). I mellom de store samlerapportene, publiseres med jevne mellomrom rapporter over enkelte krefttyper. Disse rapportene kalles «Continuous Update Projects» (CUP).

For noen dager siden ble en slik rapport offentliggjort. Den omhandler faktorer i vårt levesett og livsstil som har innflytelse på leverkreft (2). Det er en kreft som primært har oppstått i leveren, og omfatter ikke annen kreft som sekundært har spredd seg til leveren, såkalte levermetastaser.

Kreft er den viktigste årsak til dødsfall i verden. Leverkreft er en av de mest dødelige krefttyper. Leverkreft en den nest viktigste årsak til kreftdødsfall i verden. Hvert år dør om lag 760 000 av leverkreft.

En hovedgrunn til at leverkreften er så farlig, kommer av at denne kreften gir symptomer først sent i sykdomsforløpet. Det vil si at kreften allerede har kommet langt når den først blir diagnostisert.

Hyppigheten av leverkreft er stadig økende. I 2002 ble om lag 625 000 nye tilfelle leverkreft registrert, mens en regner med det dobbelte antall i 2035.

Menn angripes mer enn kvinner, og hyppigheten hos begge kjønn øker med alderen.

I den nye CUP om leverkreft ble vitenskapelige forskningsrapporter fra hele verden om kosthold, kroppsvekt, fysisk aktivitet og leverkreft samlet inn og analysert. Deretter ble resultatene uavhengig vurdert av et panel av internasjonalt anerkjente forskere. De vurderte hvilke faktorer som økte eller senket risikoen for utvikling av sykdommen. De benyttede forskningsrapportene omfattet over 8 millioner kvinner og menn og 24 600 tilfelle av leverkreft.

På bakgrunn av forskningen frem til 2012 konkluderer WCRF-rapporten om leverkreft at det er en sikker sammenheng mellom leverkreft og overvekt/fedme, at det er sikker sammenheng mellom det å drikke tre eller flere alkohol-drinker daglig og risiko for utvikling av leverkreft. Videre er det sikkert at inntak av føde som er angrepet av muggsopper som danner giften aflatoksin, gir en økning av risikoen for å få leverkreft.

Det gledelige i rapporten er at det er sikkert at det å drikke kaffe reduserer risikoen for leverkreft, og det er mulig at det å spise fisk og drive fysisk aktivitet over et visst nivå, kan redusere faren for leverkreft.

I tillegg til det som forskningspanelet fant i undersøkelsene, er det fra før vist at skrumplever (levercirrhose) og kronisk betennelse i leveren forårsaket av virus, kan føre til leverkreft. Videre er det kjent at langvarig behandling av befruktningshindrende midler som inneholder store doser av østrogen og progesteron, utgjør en risiko for denne kreftsykdommen.

World Cancer Research Fund er en sikker kilde til opplysninger om sammenheng mellom livsstilsfaktorer og utvikling av kreftsykdommer. Et fromt ønske fra min side er at journalister som plukker opp tilfeldige enkeltartikler om sammenheng mellom livsstil og kreft, konsulterer WCRF før de skriver om em mulig sammenheng mellom f.eks. en bestemt diet og utvikling av kreft. En enkelt rapport kan forvirre mer enn den opplyser, spesielt om den refereres av en ukyndig skribent.

  1. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Available at: org/Int/research-we-fund/continuous-update-project-cup/second-expert-report. 2007.
  2. World Cancer Research Fund International / American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Liver Cancer. 2015. Available at: org/sites/default/files/Liver-Cancer-2015-Report.pdf

 

Kaare R. Norum